Algemene leveringsvoorwaarden, betaal- en levercondities

Art. 1: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.
 2. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot ons in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koop- of andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke of rechtspersoon die met ons een koop- of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder
 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 4. Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper door ons uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met het bepaalde in onze algemene voorwaarden. Komen de voorwaarden van de koper dus in strijd met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.
 5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ?(levering van) zaken? wordt daaronder ook verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard ook, bedoeld in de meest ruime zin van het woord.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk ook van toepassing op (overeenkomsten tot) het verrichten van diensten en werkzaamheden, van welke aard ook, bedoeld in de meest ruime zin van het woord.

Art. 2: Het aanbod

 1. De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commercile oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.
 2. Op alle aanbiedingen van goederen en/of diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Art. 3: Informatie, adviezen en gebruik

 1. Door onsverstrekte/aangeboden informatie en adviezen zijn van algemene aard en vrijblijvend. Deze informatie en adviezen binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald.
 2. Koper is gehouden voor het gebruik van de geleverde zaken de bij de zaken gevoegde informatie en adviezen van de fabrikant te lezen.

Art. 4: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat wij een ons langs elektronische weg (per email), per fax of telefonisch gegeven opdracht aanvaarden (bevestigen). De opdracht wordt door ons zo spoedig mogelijk na ontvangst van de opdracht langs elektronische weg (per email), dan wel telefonisch of via fax bevestigd.
 2. De door ons aan de koper verzonden opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van de opdrachtbevestiging in te stemmen, tenzij hij onverwijld na de opdrachtbevestiging aan ons te kennen geeft, dat hij zich niet met de inhoud ervan kan verenigen.
 3. Op elke overeenkomst tot koop en verkoop zijn deze algemene voorwaarden van toepassing als waren zij daarin letterlijk opgenomen.
 4. Wanneer de koper ons een opdracht geeft, worden tenminste de volgende gegevens van de koper gevraagd: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, wijze van betaling en eventueel rekeningnummer of creditcardnummer. Koper wordt geacht deze gegevens waarheidsgetrouw in te vullen.
 5. Indien de consument een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet door ons kan worden uitgevoerd of ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.
 6. Het bedrijf treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.
 7. Het bedrijf kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Het bedrijf is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Art. 5: Prijzen

 1. Al onze prijzen zijn inclusief omzetbelasting.
 2. Na de totstandkoming van de overeenkomst zullen geen prijswijzigingen worden doorgevoerd tenzij de wijziging het gevolg is van een wettelijke regeling of bepaling.

Art. 6: Bestelling en aflevering

 1. Leveranties van goederen en/of diensten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen het bedrijf en de consument anders is overeengekomen.
 2. Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door de consument naar believen om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de consument is toe te rekenen. In dat geval en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de consument de goederen en bescheiden ter beschikking van het bedrijf houden. De consument zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.
 3. Het bedrijf zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 4. Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument dat het laatst aan het bedrijf kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Het bedrijf zal alle geaccepteerde bestellingen uitvoeren binnen de opgegeven levertijden, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de opdracht nodig hebben in ons bezit zijn en wij betaling van de koopprijs hebben ontvangen (e.e.a. is dus mede afhankelijk van de gekozen betaalwijze).
 6. Levertijden worden verlengd met de tijd gedurende welke de koper enig verschuldigd geworden bedrag, nadat dat opeisbaar is geworden, onbetaald heeft gelaten.
 7. Levertijden kunnen eveneens vertraging oplopen indien een of meerdere artikelen (tijdelijk) niet op voorraad zijn. Indien een bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvangt de koper hiervan schriftelijk, via e-mail of telefonisch bericht. Eventuele naleveringen worden kosteloos verzonden.
 8. Indien de koper langer dan30 werkdagen moet wachten op het bestelde artikel, dan heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos te verbreken.
 9. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal het bedrijf zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
 10. Bij niet tijdige levering moeten wij derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.
 11. Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berustvanaf het moment van het verlaten van ons magazijn bij de koper, tenzij anders is overeengekomen.
 12. Produkten worden geacht te zijn geleverd zodra zij de winkel/het magazijn van Kast & Keuken.nl of een leverancier van Kast & Keuken.nl te hebben verlaten en/of volgens de zendinggegevens van DHL, TNT, PostNL of GLS.

Art. 7: Betaling

 1. De consument verplicht zich de koopprijs te voldoen met een van de betalingsmogelijkheden die op de website worden aangeboden.
 2. De door deconsument verschuldigde bedragen dienen binnen veertien dagen na het plaatsen van de bestelling te worden voldaan, of indien wordt gekozen voor rembours, direct bij het in ontvangst nemen van de bestelling.
 3. Indien de consumentovereenkomstig het bovenstaande in gebreke blijft, zal het bedrijf de consument na deze termijn een betalingsherinnering sturen.
 4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan het bedrijf te melden.
 5. In geval van wanbetaling of indien de consument in gebreke blijft (na de actie die is ondernomen in art.7.3), heeft het bedrijf het recht om aan de consumentde gemaakte rente- en administratiekosten in rekening te brengen.
 6. Indien een zending om wat voor reden ook niet in ontvangst wordt genomen, dan wordt deze na een periode van 3 weken aan het bedrijf geretourneerd. Het bedrijf heeft dan het recht om de consument rente- administratie- en verpakkingskosten alsmede de volledige kostenvan verzending en retourzendingin rekening te brengen.
 7. Zodra de consument de in 7.5 en/of 7.6 vermelde kosten heeft voldaan alsmede het aankoopbedrag van het bestelde, zal het bedrijf de bestelling alsnog verzenden.
 8. Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van de koper.
 9. Het recht van de koper om zijn eventuele vorderingen op ons te verrekenen wordt uitgesloten.
 10. De gehele koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet-tijdige betaling, wanneer de koper in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of de vorderingen van de koper wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.
 11. Blijft de koper om wat voor reden ook in gebreke dan wordt de incasso na herhaaldelijke ingebrekestelling steeds vermeerdert met redelijke kosten ter incasso uit handen gegeven. Alle gerechterlijke en niet gerechterlijke kosten komen hierbij voor rekening van de koper.

Art. 8: Verzendkosten

 1. Alle bestellingen binnen Nederland worden met DHL, PostNL of TNT vervoerd tegen geldende tarieven.
 2. Bij verzending naar landen buitenBelgie of Nederlandgelden afwijkende tarieven. Meer informatie op aanvraag.
 3. Bij bestellingen van VOORGEMONTEERDE Keukenkasten worden de verzendingskosten aan u doorgegeven na offerte. De kosten hiervan zijn namelijk afhankelijk van het aantal kasten dat u bij Kast & Keuken.nl besteld. Wij hanteren hiervoor het meest aantrekkelijke verzendingstarief. (Bij zelfbouwkasten worden de verzendkosten direct getoond).
 4. Verzendkosten zijn gratis bij bestelling met een waarde van meer dan? 100,00 inclusief BTW (Nederland) of ? 150,00 (Belgi) . Dit geldt niet voor werkbladen en keukenkasten (gemonteerd en zelfbouw).

Art.9: Annuleren/Retouren

 1. De koper heeft het recht om binnen 14 dagen na bestelling de koop te annuleren. Kosten voor administratie, en indien een bestelling reeds is verzonden, de kosten van verpakking, verzending en retourzending, komen altijd voor rekening klant. Annuleringen dienen uitsluitend per aangetekend schrijven of via e-mail te geschieden. Producten die, op verzoek van de koper, speciaal op maat zijn geproduceerd en/of besteld, kunnen in geen geval worden geretourneerd.
 2. Wordt een bestelling niet binnen de gestelde termijn geannuleerd, geweigerd bij aflevering, niet afgehaald van het post- of ander afhaalkantoor of winkel te Heemskerk, dan blijft de koper verplicht tot afname en betaling van de bestelling.In overleg met,en uitsluitend ter beoordeling vanhet bedrijf kan worden besloten de bestelling buiten de gestelde termijn alsnog te annuleren, dan worden aan de klant wel alle gemaakte kosten voor verpakking en (retour-) verzending in rekening gebracht plus 15% van de winkelwaarde van de betreffende artikelen. Blijft de koper in gebreke dan worden aan de koper de kosten voor opslag, reservering, rente en administratie in rekening gebracht.
 3. Wordt een reeds betaalde bestelling niet binnen de gestelde termijn geannuleerd, geweigerd bij aflevering, niet afgehaald van het post- of ander afhaalkantoor, dan blijft de koper verplicht tot afname van de bestelling. Is de bestelling onverhoopt aan ons geretourneerd dan wordt de bestelling eerst opnieuw verzonden na betaling van de kosten voor retour- en herzending
 4. Het product kan alleenOnbeschadigde, Ongebruikte en in Orginele staat, met Onbeschreven enOnbeplakte verpakking geretourneerd worden.(de 5 O’s).
 5. Zie artikel 7.11
 6. Om het risico op transportschade te beperken adviseren wij om een extra verpakkingsmateriaal om de artikelverpakking te gebruiken. Ook adviseren wij u om uw retourpakket VERZEKERD te verzenden. Zo heeft u recht op schadevergoeding indien uw pakket zoekraakt of besschadigd tijdens transport.
 7. Veel artikelen worden verzonden door de desbetreffende leverancier zodat de levertijden zo kort mogelijk kunnen zijn. Dat betekent dat een pakket, dat door een leverancier wordt verzonden, ook weer retour gestuurd wordt naar deze leverancier. In het geval van de firma Naber, welke in Duitsland is gevestigd, houdt dat in dat u circa ? 10,00 meer betaald voor een verzekerde retour-verzending van uw pakket. Wij kunnen u vanzelfsprekend vooraf aangegeven in welk land onze leverancier gevestigd zijn.
 8. Om retouren en omruiling te voorkomen informeren wij u graag voordat u een bestelling plaatst. Ons verkoopteam staat klaar om eventuele fouten te corrigeren voordat deze gemaakt worden (verkeerde maten, kleuren, etc.). Dit bespaart niet alleen financieel maar ook het milieu. Stuur dus gerust een bericht of bel ons.

Art. 9A: Ruilen

 1. Binnen een termijn van 14 dagen heeft u het recht artikelen (m.u.v. Keukenkasten, speciale en op maat gemaakte producten) om te ruilen mits in ongeopende verpakking, ongemonteerd, ongebruikt en onbeschadigd. De klant dient dit vooraf via e-mail of telefonisch kenbaar te maken. De klant is verantwoordelijk voor het tijdig afhalen van zijn/haar zending op het postkantoor (indien de postbode niemand op het afleveradres aantreft). Alle artikelen kunnen omgeruild worden tegen elk ander artikel bij Kast & Keuken.nl. De verzendkosten van het nieuwe pakket komen voor rekening van de klant. De artikelen dienen in de originele, ongeopende, onbeplakte en onbeschreven verpakking en ongebruikt te worden geretourneerd. De verzendkosten voor het retourneren van het te ruilen artikel komen voor rekening van de klant. Wanneer u een artikel wenst te ruilen dient u de verkoper hier van te voren schriftelijk dan wel per e-mail (info@KastenKeuken.nl) op de hoogte te stellen.

  Mocht u onverhoopt een defect product ontvangen of vertoont het geleverde enig ander mankement, dan dient u dit uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de goederen per e-mail of telefonisch te melden en dienen wij het defecte artikel(en) binnen 8 dagen tezamen met een schriftelijk bevestiging retour te ontvangen (vermeld altijd uw ordernummer). Bij gegronde defecten heeft de koper recht op ruiling. Afgegeven creditnota worden uitsluitend met goederen verrekend. Gebreken en/of schade ontstaan door onoordeelkundig of onjuist gebruik van de zaken blijven buiten de garantie. Wij zijn daarvoor niet aansprakelijk.

 2. Ieder vorderingsrecht van de koper jegens het bedrijf, betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde zaken, vervalt indien:
  – de gebreken niet binnen de in dit artikel gestelde termijnen en/of niet op de aldaar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;
  – de koper ons geen of onvoldoende medewerking verleent ter zake van een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
  – de koper de zaken in strijd met de voorschriften, althans op niet normale wijze heeft gebruikt;
  – de toepassing en het gebruik van de zaken, met betrekking tot welke de klachten zijn geuit, door de koper worden voortgezet.
 3. Om retouren en omruiling te voorkomen informeren wij u graag voordat u een bestelling plaatst. Ons verkoopteam staat klaar om eventuele fouten te corrigeren voordat deze gemaakt worden (verkeerde maten, kleuren, etc.). Dit bespaart niet alleen financieel maar ook het milieu. Stuur dus gerust een bericht of bel ons.

Art. 10: Aansprakelijkheid

 1. Met het gebruik van deze website verklaart gebruiker dat dit voor eigen risico geschiedt, en alle verantwoordelijkheid verband houdende met het gebruik van deze website, en de aangeboden produkten bij de gebruiker ligt.
 2. Behalve indien expliciet anders vermeld is aanvaardtKast & Keuken.nlgeen aansprakelijkheid voor de effectiviteit van de aangeboden produkten, fabricagefouten, informatieteksten, omschrijvingen van gebruik en/of behandelingsmethoden en overige tekstuele omschrijvingen op deze website, noch kunnen hier garanties op worden afgegeven.
 3. Alle garanties betreffende de door ons geleverde zaken liggen bij de fabrikant van de betreffende zaken.
 4. Wij zijn voorts niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade hoe ook genaamd, winstderving en stilstandschade daaronder begrepen, geleden door de koper, diens ondergeschikten en bij of door hem te werk gestelden of derden, ontstaan door gehele of gedeeltelijke (her-)levering van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering of het uitblijven van levering van de zaken of door de zaken zelf. In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, welke ontstaat doordat wet- of regelgeving van het (buiten)land waar de zaken worden afgeleverd en/of van het (buiten)land waar koper woont of gevestigd is en/of van het (buiten)land waar de zaken worden gebruikt, afwijkt van de wet- of regelgeving in Belgie-Nederland.
 5. Behoudens het bepaalde in artikel 9.1 van deze algemene voorwaarden, is koper niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten voor zending en terugzending verbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper op te slaan.

Art.11: Zekerheid

 1. Wij zijn gerechtigd van de koper te vorderen, dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, zulks met name ook na de totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door ons verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kunnen wij de uitvoering van onze verplichtingen opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd de rechten zoals die voor ons uit het gemene rechte voortvloeien.

Art.12: Overmacht

 1. Onder overmacht moet worden verstaan elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (zogenaamde niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming).
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, staking, natuurrampen, epidemien, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf of in het bedrijf van onze leveranciers, niet-nakoming door onze leveranciers van hun verplichtingen jegens ons, in- en uitvoerbeperkingen, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-)instanties.
 3. Indien wij door overmacht de overeenkomst niet (tijdig) kunnen nakomen, hebben wij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze.
 4. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Art.13: Ontbinding

 1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de koper een schriftelijke ontbindingsverklaring tot ons richt, zal hij te allen tijde ons eerst schriftelijk in gebreke moeten stellen en ons een redelijke termijn moeten gunnen om alsnog onze verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de koper nauwkeurig schriftelijk moet melden.
 2. Koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
 3. Indien wij instemmen met ontbinding, zonder dat sprake is van verzuim van onze zijde, hebben wij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten (verzending, verpakking etc.), gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. Ingeval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door ons verrichte prestaties en hebben wij onverkort recht op betaling voor de reeds door ons verrichte prestaties.

Art.14: Toepasselijk recht

 1. Op alle door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitendBelgisch en Nederlandsrecht van toepassing.

Art.15: Geschillenbeslechting

 1. Koper kan klachten aan ons melden via e-mailnaarinfo@KastenKeuken.nlen/of telefonisch op nummer 0031 (0)251 259218. Wij zullen trachten de klachtenbinnen 14 dagen te behandelen en te verhelpen.


Art.15: Privacy

 1. Uw persoonlijke gegevens, zoals ingevuld op het bestelformulier, worden doorKast & Keuken.nlzorgvuldig en discreet bewaart.
 2. Persoonlijke gegevens zullen altijd specifiek aan u gevraagd worden en alleen met uw toestemming door ons worden vastgelegd.
 3. Indien u ons schriftelijk verzoekt uw gegevens te verwijderen zal dit verzoek worden gehonoreerd.
 4. De geregistreerde gegevens zijn niet zonder uw toestemming in te zien door derden en zullen ook niet zonder uw toestemming overgedragen worden aan derden, behalve in het geval dat:Kast & Keuken.nlhier wettelijk toe verplicht wordt of indien dit noodzakelijk is om de rechten van gebruikers van deKast & Keuken.nldiensten of de rechten vanKast & Keuken.nlte beschermen.
 5. De door u opgegeven informatie kan gebruikt worden om commercile boodschappen specifiek op u te richten.

Betalingsmogelijkheden:

Wij hanteren op dit moment de volgende betalingsmogelijkheden:

-Vooruitbetaling dmv overboeking. Versturing bestelling geschiedt zodra het orderbedrag op onze rekening staat.

-Het veilig afhandelen van uw betaling met IDEAL, Mr.CASH, MAESTRO, VISA, MASTERCARD en MiniTIX

-PIN-betaling in de winkel te Heemskerk.

Wij attenderen u er nogmaals op dat er op eventuele zetfouten/vermeldingen m.b.t. verstrekte info of de vermelde prijsop deze website geen rechten ontleend worden.Kast & Keuken.nlbehoudt zich het recht om een artikel niet uit te leveren mocht dit besteld zijn terwijl er sprake is van een druk/zetfout op de website.